Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Uiteraard is klanttevredenheid van groot belang voor Breingoed. We stellen feedback op prijs en proberen daarmee onze diensten te verbeteren. Mocht er heus ongenoegen zijn over onze diensten of werkwijze, dan hopen we dat je contact opneemt en nodigen we je graag uit voor een evaluerend gesprek.

Wanneer het probleem na een gesprek niet is opgelost of wanneer je geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te hebben, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Onderstaande procedure bevat informatie over de procedure en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten.

1. Definities
1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Breingoed.
1.2 Klant
Elke afnemer van een dienst van Breingoed.

2. Indienen van een klacht
Je kunt je klacht schriftelijk tot zes weken na levering van de betreffende dienst indienen. Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van je in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
• je naam, adres en woonplaats;
• de datum waarop je je schrijven verstuurt;
• de dienst die je bij Breingoed hebt afgenomen, waarop je klacht betrekking heeft;
• de naam van de betrokken trainer;
• een heldere omschrijving van je klacht;
• eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die je klacht verduidelijken.

Je kunt je klacht sturen naar:
Breingoed
Kardinaal van Rossumstraat 27
5104 HK Dongen

3. Afhandeling Klacht
Breingoed neemt binnen 2 weken nadat de klacht is ontvangen contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens deelt Breingoed de inhoud van de klachtenprocedure mede. Wanneer deze bevestiging niet geschiedt binnen 2 weken, gelieve dan per mail of telefoon contact op te nemen met Breingoed.

Breingoed stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
Ten behoeve van het onderzoek kan Breingoed gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
Breingoed beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten. Breingoed bespreekt zo nodig de klacht met collega’s die in vergelijkbare functies verkeren (denk aan collega vertegenwoordigers en instructeurs van Zengar). En Breingoed stelt corrigerende maatregelen voor.
Breingoed stelt een eindrapport op en koppelt deze terug aan klager (oorzaak, conclusie en maatregelen ter verbetering).

Breingoed stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel..
Indien Breingoed niet in staat is om binnen 6 weken tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is, zal op kosten van Breingoed een (onafhankelijke) derde worden ingeschakeld
Heijkant Advocaten
Gasthuisstraat 19
5104 HP DONGEN

T 0162-321863
E info@heijkantadvocaten.nl

Na ontvangst zullen zij binnen 2 tot 3 weken reageren op de betreffende klacht.
De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Breingoed t.a.v. de te nemen voorzieningen.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat je je tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

Versie augustus 2019