Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inschrijvingen Cursussen en Trainingen

Voordat je je opgeeft voor een cursus of training is het belangrijk om deze voorwaarden door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. En, onderaan deze Algemene Voorwaarden vind je de Klachtenprocedure.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Breingoed: Breingoed, Kardinaal van Rossumstraat 27, 5104 HK Dongen.
3. Deelnemer: degene die zich inschrijft voor een cursus, bij- of nascholing of andere activiteit die door Breingoed wordt georganiseerd.
4. Scholing: de cursus, training, workshop, bij-/nascholing of activiteit die door Breingoed wordt georganiseerd.
5 Partijen: Breingoed en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.
6. Overeenkomst: de inschrijving van cursist, cliënt voor een cursus, bij- of nascholing of activiteit die Breingoed verplicht tot organisatie en invulling daarvan.

Artikel 2. Toepassingsgebied van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de partijen waarop Breingoed deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Breingoed, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.
4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de activiteit te wijzigingen of aan te vullen zal Breingoed dit kenbaar maken.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Breingoed de deelnemer hierover tevoren inlichten.

Artikel 4. Opzegging van de overeenkomst
Bij een tekort aan deelnemers behoudt Breingoed zich het recht voor om de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder daarvoor op enigerwijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

Artikel 5. Prijsaanpassingen
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan Breingoed de prijs van de activiteit eenzijdig aanpassen.

Artikel 6. Aanmelding / Inschrijving
1. Aanmelding van een cursus of training geschiedt door de deelnemer via het inschrijvingsformulier van de website. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per mail.
2. Bij open inschrijvingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd.
3. Breingoed is pas gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.
4. Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van aanmeldingen.
5. Per cursus of training is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 3 en 8 deelnemers afhankelijk van de soort cursus of training.
6. Definitieve deelname is pas verzekerd na betalen van overeengekomen bedrag.
7. Breingoed behoudt zich het recht voor deelnemer de deelname aan een cursus of training zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 7. Akkoordverklaring Algemene voorwaarden
Bij verzending van het inschrijfformulier verklaart deelnemer kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 8. Betaling
1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van Breingoed o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling. Het cursusgeld dient te allen tijde voor aanvang van de cursus te zijn betaald. 
2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van deelnemer.
3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Breingoed te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging
1. Inschrijving geldt voor een hele cursus of training.
2. Bij tussentijdse beëindiging van deelname aan een cursus of training kan geen restitutie van het cursusgeld worden verleend.
3. Uitzonderingen zijn bindend en ter beoordeling van Breingoed.

Artikel 10. Inhalen van een lesdag
1. Wanneer men een lesdag mist is het, in overleg en na goedkeuring door Breingoed, mogelijk deze per eerst volgende gelegenheid (cursus) in te halen.
2. In het in artikel 10.1 beschreven geval geschiedt certificering van de cursus pas na het inhalen van de bewuste cursusdag.
3. Voor niet gevolgde lesdagen heeft deelnemer geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Artikel 11. Annulering, wijziging en overmacht door Breingoed
1. Breingoed behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren.
Waar mogelijk zal Breingoed een passend alternatief aanbieden.
2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus/training, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Breingoed noodzakelijk zijn, behoudt Breingoed zich het recht voor de cursus/training te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
3. In het geval van overmacht, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Breingoed niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Breingoed de cursus annuleren, onderbreken en/of verplaatsen.
4. In het geval van wijziging in de cursusdata door Breingoed zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort.
5. In het geval van annulering door Breingoed worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Breingoed is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.
6. In geval van restitutie hanteert Breingoed een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

 Artikel 12: Wijziging en annulering door deelnemer
1. Annulering en wijziging deelname aan cursussen dient per mail plaats te vinden.
2. De volgende annuleringskosten kunnen in rekening worden gebracht:
– bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus: 25% van de cursuskosten.
– bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus: 50% van de cursuskosten.
Betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald.

Artikel 13. Juistheid van opgegeven informatie
1. Breingoed zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen op grond
van de op dat moment bekende stand der wetenschap invullen en uitvoeren.
2. Alle opgaven van en/of vermelding over de diensten en producten, zoals
de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het
onderwijsmateriaal, gebeuren naar beste weten van Breingoed, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3. Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, inclusief typografische
fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, weigering of een wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 14. Programma en inhoud cursussen
1. De inhoud van cursus of training staat vermeld op de website van Breingoed. Breingoed behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen. Breingoed zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2. Breingoed behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de bijeenkomsten te wijzigen. Breingoed zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, welke door Breingoed aan deelnemer wordt verstrekt, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld.
2. Breingoed kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
3. Breingoed aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen van deelnemer die gebaseerd zijn op hiervoor bedoelde informatie.
4. Breingoed is niet aansprakelijk voor het zoekraken van privé voorwerpen tijdens de cursus.
5. Breingoed is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van deelnemer.
6. Breingoed is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemer.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van het door Breingoed verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Breingoed, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
2. De deelnemer mag al het door Breingoed vervaardigde en of ter beschikking gestelde cursusmateriaal enkel en alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Breingoed niet toegestaan om cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook (mechanisch, elektronisch dan wel anderszins), of enig werk aan derden af te staan, te verkopen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 17. Geschillen en klachtenprocedure
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Voor alle deelnemers is de klachtenprocedure van toepassing. Deze procedure wordt weergegeven op de website van Breingoed en wordt ook onder aan deze Algemene Voorwaarden beschreven.

Artikel 18. Vindplaats van de voorwaarden.
1. De Algemene Voorwaarden van Breingoed zijn in te zien op www.breingoed.nl en worden met een link weer gegeven bij het inschrijfformulier.
2. Alleen de laatste versie die op de website geplaatst is, is van toepasselijk recht, dan wel de versie die laatstelijk meegezonden is met een bevestigingsmail.

Artikel 19. Wet Bescherming Persoonsgegevens/geheimhouding
1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft Breingoed hierbij te kennen dat alle door deelnemer verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal en het toesturen van informatie over onze cursussen, opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
2. Breingoed verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Deelnemer beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van diens gegevens.
3. Indien deelnemer geen informatie meer wenst te ontvangen, dan dient deze Breingoed daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
4. Alle verstrekte informatie aan Breingoed, zeker wat vertrouwelijke informatie betreft, wordt met respect en met geheimhouding behandeld.
5. Recent is de informatie op de website geactualiseerd overeenkomstig de nieuwe wet privacywetgeving, AVG

Artikel 20. Gebruik van gegevens en getuigenissen van cursist/student
1. Deelnemer geeft in eigen naam specifieke toestemming aan Breingoed om zijn/haar getuigenissen, foto’s en video te gebruiken met als doel de activiteiten van Breingoed te promoten.
2. Breingoed kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan, tenzij in geval van bedrog of een zware fout van deze laatste.

Artikel 21. Bedenktijd
1. Deelnemer heeft 7 werkdagen bedenktijd na inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit door de Wet Kopen op Afstand welke alleen geldt voor consumenten.
2. Dit geldt niet wanneer binnen 7 werkdagen voor aanvang van een activiteit
wordt ingeschreven. In dit geval hebben we te maken met een tijdsgebonden product.
3. Na deze bedenktijd gaat het afzien van een bestelling van Breingoed
producten of –diensten gepaard met een toepassing van de voorwaarden
vermeld in artikel 12.
4. Voor zakelijke inschrijvingen is er geen bedenktijd mogelijk, maar is er
natuurlijk wel sprake van toepassing van artikel 12.

Artikel 22. Diversen
1. Breingoed behoudt zich het recht voor deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.
2. Bij wijziging van naam- en/of adresgegevens dient deelnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk z.s.m., uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging, aan Breingoed door te geven.
3. Deelnemer geeft aan middels inschrijving lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Breingoed is geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.
4. Alle overige niet in deze Algemene voorwaarden genoemde situaties zijn ter beoordeling van Breingoed.

Contactgegevens Breingoed
Kardinaal van Rossumstraat 27
5104 HK Dongen
Tel.nr. 06-81007794
e-mail: christina@breingoed.nl
website: www.breingoed.nl

 

Klachtenbehandeling en Klachtenprocedure

Breingoed heeft tevreden relaties en cliënten hoog in het vaandel staan, en maakt graag gebruik van jouw feedback. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een cursist of opdrachtgever niet tevreden is over de geboden diensten, kan hij/zij contact opnemen met Breingoed. Wij stellen feedback en verbeterpunten op prijs en nodigen je desgewenst uit voor een evaluerend gesprek.

Wanneer het probleem na een gesprek niet is opgelost of wanneer je geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te hebben, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Onderstaande procedure bevat informatie over de procedure en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten.

1. Definities
1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Breingoed.
1.2 Klant
Elke afnemer van een dienst van Breingoed.

2. Indienen van een klacht
Je kunt je klacht schriftelijk tot zes weken na levering van de betreffende dienst indienen. Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van je in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
• je naam, adres en woonplaats;
• de datum waarop je je schrijven verstuurt;
• de dienst die je bij Breingoed hebt afgenomen, waarop je klacht betrekking heeft;
• de naam van de betrokken trainer;
• een heldere omschrijving van je klacht;
• eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die je klacht verduidelijken.

Je kunt je klacht mailen naar christina@breingoed.nl of sturen naar: Breingoed, Kardinaal van Rossumstraat 27, 5104 HK Dongen

3. Afhandeling Klacht
Breingoed neemt binnen 2 weken nadat de klacht is ontvangen contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens deelt Breingoed de inhoud van de klachtenprocedure mede. Wanneer deze bevestiging niet geschiedt binnen 2 weken, gelieve dan per mail of telefoon contact op te nemen met Breingoed.

Breingoed stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
Ten behoeve van het onderzoek kan Breingoed gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
Breingoed beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten. Breingoed bespreekt zo nodig de klacht met collega’s die in vergelijkbare functies verkeren (denk aan collega vertegenwoordigers en instructeurs van Zengar). En Breingoed stelt corrigerende maatregelen voor.
Breingoed stelt een eindrapport op en koppelt deze terug aan klager (oorzaak, conclusie en maatregelen ter verbetering).

Breingoed stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel..
Indien Breingoed niet in staat is om binnen 6 weken tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is, zal op kosten van Breingoed een (onafhankelijke) derde worden ingeschakeld
Heijkant Advocaten
Gasthuisstraat 19
5104 HP DONGEN

T 0162-321863
E info@heijkantadvocaten.nl

Na ontvangst zullen zij binnen 2 tot 3 weken reageren op de betreffende klacht.
De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Breingoed t.a.v. de te nemen voorzieningen.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat je je tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

Versie augustus 2019