NeurOptimal® Neurofeedback

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Breingoed:  Breingoed, Kardinaal van Rossumstraat 27, 5104 HK Dongen.
3. Deelnemer: degene die zich inschrijft voor een cursus, opleiding, bij- of nascholing of activiteit die door Breingoed wordt georganiseerd.
4. Opleiding: de cursus, opleiding, bij - of nascholing of activiteit die door Breingoed wordt georganiseerd.
5 Partijen: Breingoed en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.
6. Overeenkomst: de inschrijving van student/cursist , klant voor een opleiding, cursus,  bij- of nascholing of activiteit die Breingoed verplicht tot organisatie en invulling daarvan.

Artikel 2. Toepassingsgebied van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de partijen waarop Breingoed deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Breingoed, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.
4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de activiteit te wijzigingen of aan te vullen zal Breingoed dit kenbaar maken.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Breingoed de deelnemer hierover tevoren inlichten.

Artikel 4. Opzegging van de overeenkomst

Bij te weinig deelnemers behoudt Breingoed zich het recht voor om de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder daarvoor op enigerwijze aansprakelijk te worden gesteld.

Artikel 5. Prijsaanpassingen

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan Breingoed de prijs van de activiteit eenzijdig aanpassen.

Artikel 6. Aanmelding / Inschrijving

1. Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk te geschieden door deelnemer. De aanmelding kan zowel via de post of per email geschieden. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestigingsbrief.
2. Breingoed is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.
3. Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van aanmeldingen.
4. Definitieve deelname is pas verzekerd na betalen van overeengekomen bedrag.
5. Breingoed behoudt zich het recht voor deelnemer de deelname aan een opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 7. Akkoordverklaring Algemene voorwaarden

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart deelnemer kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 8. Betaling

1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van Breingoed o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling.
2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van deelnemer.
3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Breingoed te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging

1. Inschrijving geldt voor een hele cursus of opleiding.
2. Bij tussentijdse beëindiging van deelname aan een opleiding kan geen restitutie van het cursusgeld worden verleend.
3. Uitzonderingen zijn bindend en ter beoordeling van Breingoed.

Artikel 10. Inhalen van een lesdag

1. Wanneer men een lesdag mist is het mogelijk deze per eerst volgende gelegenheid (volgende cursus) in te halen, na voorafgaande goedkeuring door Breingoed.
2. In het in artikel 10.1 beschreven geval geschiedt certificering van de cursus pas na het inhalen van de bewuste cursusdag.
3. Voor niet gevolgde lesdagen heeft deelnemer geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Artikel 11. Annulering, wijziging en overmacht door Breingoed

1. Breingoed behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Breingoed een passend alternatief aanbieden.
2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Breingoed noodzakelijk zijn, behoudt Breingoed zich het recht voor de cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
3. In het geval van overmacht, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Breingoed niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Breingoed de cursus annuleren, onderbreken en/of verplaatsen.
4. In het geval van wijziging in de cursusdata door Breingoed zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort.
5. In het geval van annulering door Breingoed krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. In geval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Breingoed is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.

Artikel 12: Wijziging en annulering door deelnemer

1. Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen.
Voor het omzetten van een training of trainingsdatum wordt € 20,-- administratiekosten in rekening gebracht; tussen 3 en 1 week voor de cursus € 50,--; binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht. 
2. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per mail plaats te vinden.
3. Afhankelijk waarop Breingoed de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
-  Tot 5 weken voor aanvang van de cursus € 20,00 administratiekosten.
-  Tussen 5 en 3 weken voor aanvang van de cursus administratiekosten ad € 50,00.
-  Tussen 3 en 1 week voor aanvang van de cursus 50% van de cursuskosten.
-  Binnen 1 week voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus 100% van de cursuskosten.
4. Annulering als gevolg van ziekte tijdens de cursus is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring.
Betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald. 

Artikel 13. Juistheid van opgegeven informatie

1. Breingoed zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap invullen en uitvoeren.
2. Alle opgaven van en/of vermelding over de diensten en producten, zoals de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal, gebeuren naar beste weten van Breingoed, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3. Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, inclusief typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, weigering of een wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 14. Programma en inhoud cursussen

1. De inhoud van cursus of opleiding staat vermeld op de website van Breingoed. Breingoed behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen. Breingoed zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2. Breingoed behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. Breingoed zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, welke door Breingoed aan deelnemer wordt verstrekt, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld.
2. Breingoed kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
3. Breingoed aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen van deelnemer die gebaseerd zijn op hiervoor bedoelde informatie. Breingoed benadrukt hierbij deelnemer de informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar binnen diens kader van professionele kennis en ervaring te controleren en toe te passen.
4. Breingoed is niet aansprakelijk voor het zoekraken van privé voorwerpen tijdens de cursus.
5. Breingoed is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van deelnemer.
6. Breingoed is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemer.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van het door Breingoed verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Breingoed, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
2. De deelnemer mag al het door Breingoed vervaardigde en of ter beschikking gestelde cursusmateriaal enkel en alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Breingoed niet toegestaan om cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook (mechanisch, elektronisch dan wel anderszins), of enig werk aan derden af te staan, te verkopen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 17. Geschillen.

1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Breingoed beschikt over een klachtenreglement

Artikel 18. Vindplaats van de voorwaarden.

1. De Algemene Voorwaarden van Breingoed zijn in te zien op www.breingoed.nl 
2. Alleen de laatste versie die op de website geplaatst is, is van toepasselijk recht, dan wel de versie die laatstelijk meegezonden is met een bevestigingsmail.

Artikel 19. Wet Bescherming Persoonsgegevens / geheimhouding

1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft Breingoed hierbij te kennen dat alle door deelnemer verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal en het toesturen van informatie over onze cursussen, opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
2. Breingoed verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Deelnemer beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van diens gegevens.
3. Indien deelnemer geen informatie meer wenst te ontvangen, dan dient deze Breingoed daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
4. Alle verstrekte informatie aan Breingoed, zeker wat vertrouwelijke informatie betreft, wordt met respect en met geheimhouding behandeld.

Artikel 20. Gebruik van gegevens en getuigenissen van cursist/student

1. Deelnemer geeft in eigen naam specifieke toestemming aan Breingoed om zijn/haar getuigenissen, foto’s en video te gebruiken met als doel de activiteiten van Breingoed te promoten.
2. Breingoed kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan, tenzij in geval van bedrog of een zware fout van deze laatste, of voor het gebruik ervan door derden zonder expliciete toestemming.

Artikel 21. Bedenktijd

1. Deelnemer heeft 14 werkdagen bedenktijd na inschrijving voor een cursus, opleiding of andere activiteit door de Wet Kopen op Afstand welke alleen geldt voor consumenten.
2. Na deze bedenktijd gaat het afzien van een bestelling van Breingoed producten of –diensten gepaard met een toepassing van de voorwaarden vermeld in artikel 12.
3. Voor zakelijke inschrijvingen is er geen bedenktijd mogelijk, maar is er natuurlijk wel sprake van toepassing van artikel 12.

Artikel 22. Klachtenprocedure

Voor alle deelnemers is de klachtenprocedure van toepassing. Zie onderaan deze pagina.

Artikel 23. Diversen

1. Breingoed behoudt zich het recht voor deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.
2. Bij wijziging van naam- en/of adresgegevens dient deelnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk z.s.m., uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging, aan Breingoed door te geven.
3. Deelnemer geeft aan middels inschrijving lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Breingoed is geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.
4. Alle overige niet in deze Algemene voorwaarden genoemde situaties zijn ter beoordeling van Breingoed.

Contactgegevens Breingoed
Kardinaal van Rossumstraat 27
5104 HK Dongen
Tel.nr. 0162-325163
e-mail: christina@breingoed.nl 
website: www.breingoed.nl 

Versie: 16 september 2015


Klachtenbehandeling en klachtenprocedure.

Als u van mening bent dat de door Breingoed geleverde dienst niet voldoet aan wat u met ons hebt afgesproken, of aan de verwachting die u daarvan had, dan horen wij dit graag van u. Dit geldt ook wanneer er iets is misgegaan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Een gesprek leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen bij Breingoed.

Deze procedure bevat informatie over hoe u een klacht kan indienen en binnen welke termijn u een reactie kan verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities

1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Breingoed.
1.2 Klant
Elke afnemer van een dienst van Breingoed.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk tot zes weken na levering van de betreffende dienst indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
• Uw naam, adres en woonplaats;
• De datum waarop u uw schrijven verstuurt;
• De dienst die u bij Breingoed heeft afgenomen, waarop uw klacht
betrekking heeft;
• De naam van de betrokken trainer;
• Een heldere omschrijving van uw klacht;
• Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

U kunt uw klacht sturen naar:
Breingoed      
Kardinaal van Rossumstraat 27
5104 HK Dongen

3. Afhandeling Klacht

Breingoed neemt binnen twee weken nadat de klacht is ontvangen contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens deelt Breingoed de inhoud van de klachtenprocedure mede.

Breingoed stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

Ten behoeve van het onderzoek kan Breingoed gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.

Breingoed beoordeelt, trekt conclusies, stelt maatregelen voor en stelt een eindrapport op. Breingoed koppelt terug aan klager (oorzaak, conclusie en maatregelen ter verbetering).
Breingoed stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel..

Indien Breingoed niet in staat is om binnen zes weken tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Indien klager aangeeft dat de klacht niet naar volle tevredenheid opgelost kan worden door Breingoed, dan wordt een onafhankelijke derde ingehuurd. En wel:

Heijkant Advocaten
Gasthuisstraat 19
5104 HP DONGEN

De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden ten allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Breingoed t.a.v. de te nemen voorzieningen.